Ngày: Tháng Bảy 8, 2017

Những tòa nhà của tương lai sẽ biết… động não tư duy, và đây là cách mà chúng khiến bạn kinh ngạcNhững tòa nhà của tương lai sẽ biết… động não tư duy, và đây là cách mà chúng khiến bạn kinh ngạc

Theo tầm nãền thống, những cuộc hội thoại về cơ sở hạ tầng thường tụ hội vào việc cải thiện ba cái chuyện đường xá cầu cống. Tuy nhiên hiện